Parlam de la PrEP sense embuts

La PrEP (sigles en anglès de Profilaxi Preexposició) és un recurs per a la prevenció del VIH. Diversos estudis ( iPrEX, Ipergay, Proud ) han demostrat la seva seguretat i eficàcia. Nombrosos països a tot el món estan incloent aquesta eina preventiva en els seus sistemes de salut, entre ells cal destacar els Estats Units, França, Noruega, Regne Unit, Bèlgica, Portugal, Brasil, Kenya etc. Aquests països estan fent accessible la PrEP per a la població més vulnerable a una infecció de VIH.

L’any 2015, el cineasta Nicholas Feustel va realitzar una pel·lícula documental sobre l’assaig PROUD d’Anglaterra. El documental es va mostrar en esdeveniments comunitaris en tot el Regne Unit, i es va convertir al centre d’atenció dels esdeveniments d’educació comunitària de PrEPster. Al gener de 2017, Nicholas va tornar a Londres per recollir el que li ha passat a PrEP des de la finalització de l’última pel·lícula. PrEP17 explora les històries de més d’una dotzena d’activistes de la PrEP; actuals i antics usuaris de PrEP; clínics; i els responsables polítics. La pel·lícula documental de 36 minuts, encarregada per PrEPster, destaca com la PrEP s’ha posat a la disposició de milers de persones, malgrat els fracassos del sistema de salut anglès. En OUT! projectarem el documental PrEP’17 dins d’una de les activitats paral·leles d’aquesta primera edició: Let’s talk about PrEP.

Després de la projecció del documental, parlarem sobre la PrEP amb especialistes sanitaris i socials: Joan Francesc Mir [farmacèutic consultor i investigador], Sonia Justo [psicòloga d’ALAS], Dr. Melcior Riera [cap de malalties infeccioses de Son Espases], Rosa Aranguren [coordinadora de SIDA i Sexualitat] i Oriol Coma [ex-usuari de PrEP].

 

Projecció del documental PrEP’17 i posterior col·loqui.
Diumenge 29 d'abril a les 11.30 a l'Auditori d'Es Baluard.

We speak openly about PrEP

PrEP ( Profilaxis Preexposition) is a resource for the prevention of HIV. Many studies, ( iPrEX, Ipergay, Proud ), have proved it’s security and efficiency. Many countries around the world are including this new preventive task at their health care systems, between them we should highlight USA, France, Norway, UK, Belgium, Portugal, Brasil, Kenia… These countries are making PrEP accessible to a vulnerable citizenship to the infection of HIV.

 

In 2015, filmmaker Nicholas Feustel made a documentary about the rehearsal PROUD PREP from England. The documentary showed the events from the community from the whole UK and focused on the educational events from the PrEPster community about impulsing PrEPster. In January 2017, Nicholas came back to London to pick up what had succeeded from PrEP from the ending of his last film. PrEP17 explores the stories of more than a dozen activists from PrEP; actual users and old one; clinics and politics. The documentary of 36 minutes long, sheds light about how PrEP has become available for thousands of people even though the sanitary system fails. At OUT! we will show the PrEP 17  documentary in one of the parallel activities of this first edition: Let’s talk about PrEP.

 

After the projection of the documentary, we will talk about PrEP with sanitary and social specialists: Joan Francesc Mir [pharmaceutical consultant and researcher], Sonia Justo [psychologist of ALAS], Dr. Melcior Riera [responsible for infectious diseases of Son Espases], Rosa Aranguren [coordinator of AIDS and Sexuality] and Oriol Coma [ex-user of PrEP] ]

 

Projection of the PrEP’17 documentary and colloquium
11.30h Sunday April 29th at Es Baluard Auditorium

Hablemos de la PrEP sin tapujos

La PrEP (siglas en inglés de Profilaxis Preexposición) es un recurso para la prevención del VIH. Diversos estudios ( iPrEX, Ipergay, Proud ) han demostrado su seguridad y eficacia. Numerosos países en todo el mundo están incluyendo esta herramienta preventiva en sus sistemas de salud, entre ellos cabe destacar EEUU, Francia, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Brasil, Kenia etc.  Estos países están haciendo accesible la PrEP para la población más vulnerable a una infección de VIH.

 

En el año 2015, el cineasta Nicholas Feustel realizó una película documental sobre el ensayo PROUD de Inglaterra. El documental se mostró en eventos comunitarios en todo el Reino Unido, y se convirtió en el centro de atención de los eventos de educación comunitaria de PrEPster. En enero de 2017, Nicholas regresó a Londres para recoger lo que le ha pasado a PrEP desde la finalización de la última película. PrEP17 explora las historias de más de una docena de activistas de la PrEP; actuales y antiguos usuarios de PrEP; clínicos; y los responsables políticos. La película documental de 36 minutos, encargada por PrEPster, destaca cómo la PrEP se ha puesto a disposición de miles de personas, a pesar de los fracasos del sistema de salud inglés. En OUT! proyectaremos el documental PrEP 17 dentro de una de las Actividades Paralelas de esta primera edición: Let’s talk about PrEP.

 

Después de la proyección del documental, hablaremos sobre la PrEP con especialistas sanitarios y sociales: Joan Francesc Mir [farmaceutico consultor e investigador], Sonia Justo [psicóloga de ALAS], Dr. Melcior Riera [responsable de enfermedades infecciosas de Son Espases], Rosa Aranguren [coordinadora de la Estrategia Autonómica de SIDA y Sexualidad] y Oriol Coma [ex-usuario de PrEP].

 

Proyección del documental PrEP’17 y posterior coloquio.
Domingo 29 de abril a las 11.30 en el Auditori de Es Baluard.
Scroll al inicio